Chugoku Championship
2021-04-25
Rating: 2393.79 -> 2389.14
Opponent Rating Round Result R. Change
Matsuura Hiroshi 2184 1
win
+7.37
Yamane Tomohiro   2
win
-
Jitsufuji Hitoki   3
win
-
Kawano Takahisa 2319 4
loss
-19.39
Matsuura Hiroshi 2184 ex
win
+7.37
16 Kansai Championship final match
2021-03-21 -> 2021-04-11
Rating: 2366.8 -> 2393.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Hasegawa Kazuto 2447 1
loss
-12.34
Hasegawa Kazuto 2447 2
win
+19.66
Hasegawa Kazuto 2447 3
win
+19.66
16th All Japan Championship
2021-03-27 -> 2021-03-28
Rating: 2365.21 -> 2366.8
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Koji 1945 1
win
+2.62
Nakamura Shigeru 2726 2
loss
-3.55
Nagasoe Hiroki 2401 3
draw
+1.68
Yoshimoto Yuta   4
win
-
Ishitani Shin-ichi 2222 5
win
+9.77
Okabe Hiroshi 2530 6
loss
-8.93
21th Kanto Renju Emperor Tournament Final
2021-02-27
Rating: 2386.36 -> 2365.21
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2509 1
loss
-10.58
Okabe Hiroshi 2509 2
loss
-10.58
16 Kansai Championship 2nd round
2021-02-21
Rating: 2347.31 -> 2386.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawamura Norihiko 2483 1
win
+21.99
Iio Yoshihiro 2215 2
win
+10.21
Sakamoto Hirouji 2121 3
win
+6.85
24th New Year(Mikami)Cup
2021-01-29
Rating: 2329.88 -> 2347.31
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2158 S1
draw
-7.30
Maruta Koji 1943 S2
win
+3.12
Ono Takayuki 2175 S3
win
+9.33
Maruta Hiroki 2029 S4
win
+4.81
Okabe Hiroshi 2505 S5
draw
+7.46
21 Renju Emperor Tournament 2nd round
2020-12-06
Rating: 2292.28 -> 2329.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Inoue Fumiya 2186 1
draw
-4.74
Shimura Hiroki   2
win
-
Ono Takayuki 2180 3
win
+11.02
Nagasoe Hiroki 2441 4
win
+22.47
Okabe Hiroshi 2508 5
draw
+8.85
21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2020-11-15
Rating: 2269.61 -> 2292.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Shimura Hiroki   1
win
-
Tamada Yoichi 2303 2
win
+17.55
Ishitani Shin-ichi 2144 3
win
+10.49
Inoue Fumiya 2148 4
draw
-5.38
15 Kansai Championship final match
2020-09-13 -> 2020-10-18
Rating: 2281.6 -> 2269.61
Opponent Rating Round Result R. Change
Hasegawa Kazuto 2435 1
loss
-9.33
Hasegawa Kazuto 2435 2
draw
+6.67
Hasegawa Kazuto 2435 3
loss
-9.33
58 Meijinsen Tournament
2020-09-19 -> 2020-09-21
Rating: 2190.66 -> 2281.6
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakayama Tomoharu 2604 1
loss
-2.71
Okabe Hiroshi 2524 2
win
+27.92
Tamada Yoichi 2275 3
loss
-12.15
Tanaka Toshiki 2385 4
win
+24.13
Fujita Maiko 2166 5
draw
-1.09
Tachi Masaya 2341 6
win
+22.54
Kamiya Shunsuke 2574 7
loss
-3.16
Matsuura Hiroshi 2213 8
win
+17.04
Fujita Yudai 2243 9
win
+18.42
58 Meijinsen Qualification Kansai area 2nd round
2020-07-19
Rating: 2157.97 -> 2190.66
Opponent Rating Round Result R. Change
Tachi Masaya 2336 1
loss
-8.43
Hasegawa Kazuto 2465 2
win
+27.34
Kito Shinichi 2109 3
win
+13.78
58 Meijinsen Qualification Kansai area 1st round
2020-06-21
Rating: 2113.68 -> 2157.97
Opponent Rating Round Result R. Change
Kito Shinichi 2097 1
loss
-16.74
Iio Yoshihiro 2234 3
win
+21.37
Tachi Masaya 2331 4
win
+24.91
Hata Masayuki 2086 5
win
+14.76
15 Kansai Championship 2nd round
2020-02-16
Rating: 2065.51 -> 2113.68
Opponent Rating Round Result R. Change
Hayashi Shoichi 2001 1
win
+13.10
Kito Shinichi 2114 2
loss
-13.78
Iio Yoshihiro 2268 3
win
+24.42
Iio Yoshihiro 2268 ex
win
+24.42
15th All Japan Championship
2020-01-18 -> 2020-01-19
Rating: 2013.36 -> 2065.51
Opponent Rating Round Result R. Change
Inoue Fumiya 2216 1
draw
+8.41
Ono Takayuki 2164 2
draw
+6.56
Iio Yoshihiro 2279 3
win
+26.32
Kamiya Shunsuke 2600 4
loss
-1.05
Fujita Maiko 2133 5
win
+21.32
Ishitani Shin-ichi 2165 6
loss
-9.42
51 Kyoto Classified Tournament
2019-11-04
Rating: 2021.71 -> 2013.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Maiko 2030 A1
win
+16.40
Kito Shinichi 2180 A2
loss
-9.16
Yamamoto Hiroshi   A4
win
-
Takatsuki Kohei   A5
win
-
Fujita Maiko 2030 Aex
loss
-15.60
15 Kansai Championship 1st round
2019-10-20
Rating: 2053.1 -> 2021.71
Opponent Rating Round Result R. Change
Hayashi Shoichi 1993 1
loss
-18.73
Sakamoto Hirouji 2126 2
loss
-12.66
Kito Shinichi   3
win
-
59 Suiseisen Tournament final round
2019-10-14
Rating: 2098.14 -> 2053.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujikawa Masaki 1889 1
loss
-24.59
Fujita Maiko 1998 2
loss
-20.45
Shibano Ryunosuke   3
draw
-
59 Suiseisen Tournament 1st round
2019-09-08
Rating: 2094.41 -> 2098.14
Opponent Rating Round Result R. Change
Iwano Fumio 2004 1
draw
-4.06
Shibata Satoru   2
win
-
Fujikawa Masaki 1897 3
win
+7.80
Shibano Ryunosuke   4
win
-
36 Kanto Championship
2019-07-27 -> 2019-07-28
Rating: 2094 = 2227 + (400 * (4 - 8)) / 12
Opponent Rating Round Result R. Change
Inoue Fumiya 2271 1
win
-
Okabe Hiroshi 2461 2
loss
-
Miyamoto Syunju 2100 3
win
-
Ishitani Shin-ichi 2217 4
loss
-
Maruta Hiroki 1941 5
loss
-
Nakamura Shigeru 2742 6
loss
-
57 Meijinsen Qualification Kansai area 1st round
2019-05-19
Provisional: 2032 = 2166 + (400 * (2 - 4)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Hata Masayuki 2076 1
win
-
Tachi Masaya 2348 2
loss
-
Kashihara Akihiko 2189 3
loss
-
Hayashi Shoichi 1980 4
loss
-
51 Touryumonsen Tournament
2019-03-17
Provisional: 2201 = 2201 + (400 * (1 - 1)) / 2
Opponent Rating Round Result R. Change
Kito Shinichi   1
draw
-
Adachi Tomoya   2
win
-
Nakajima Osamu 2201 3
loss
-
Kito Shinichi   4
loss
-
Adachi Tomoya   5
win
-
Nakajima Osamu 2201 6
win
-
Name: Mitsunori
Surname: Makino
Rating: 2389
Top Rating: 2393

Country: Japan
City: Kyoto

Wins: 49
Losses: 31
Draws: 13
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 78
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Mitsunori Makino with this player.
Time: 0.013635873794556 sec.