The 23th Russian Championship, First League
Round: 1
2173 Balabhai Viktor 0 : 1 Myasoyedov Yevgeni 1975
2149 Kryuchok Roman 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1520
2049 Golomaryov Anthony 1 : 0 Fedoseyev Arseniy 1537
1563 Ponezhin Gennady 1 : 0 Salnikov Pavel 2179
  Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Katsev Ilya 1894
1997 Sirategyan Karen 1 : 0 Stoyanov Kirill 1339
1807 Lisyutin Alexander 1 : 0 Nikolaev Nikita 1478
1988 Kurdina Olga 1 : 0 Prokopets Tatyana 1556
1999 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Lapin Ivan 1193
1742 Semyonov Oleg 0 : 1 Fedotov Denis 2056
2116 Filinov Vladimir 1 : 0 Glibin Aleksey 1565
2012 Metreveli Irina 0.5 : 0.5 Lavrik-Karmazin Maksim 1582
1633 Rumyantseva Ekaterina 1 : 0 Dyachkov Nikita 1484
1931 Volkov Sergey 1 : 0 Danilin Ivan 1615
1462 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Suhanov Arkadyi 1360
2012 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Glibina Ekaterina 1513
1921 Salnikova Nonna 0.5 : 0.5 Barykin Victor 2155
1526 Postnikov Fedor 0.5 : 0.5 Smirnov Evgeny 2040
1823 Nikonova Natalya 0 : 1 Makarov Pavel 2181
 
Round: 2
1193 Lapin Ivan 0 : 1 Glibin Aleksey 1565
1462 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Kryuchok Roman 2149
2012 Metreveli Irina 0 : 1 Smirnov Evgeny 2040
1582 Lavrik-Karmazin Maksim 0 : 1 Salnikova Nonna 1921
1975 Myasoyedov Yevgeni 0.5 : 0.5 Golomaryov Anthony 2049
1520 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Suhanov Arkadyi 1360
1563 Ponezhin Gennady 0 : 1 Sirategyan Karen 1997
1807 Lisyutin Alexander 0 : 1 Fedotov Denis 2056
1615 Danilin Ivan 0 : 1 Nikonova Natalya 1823
2012 Oborina Anastasja 1 : 0 Postnikov Fedor 1526
1556 Prokopets Tatyana 1 : 0 Knyazeva Ekaterina  
1742 Semyonov Oleg 0 : 1 Nikolaev Nikita 1478
1633 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Barykin Victor 2155
1894 Katsev Ilya 1 : 0 Kurdina Olga 1988
1999 Radzevelyuk Alexander 0.5 : 0.5 Filinov Vladimir 2116
2173 Balabhai Viktor 1 : 0 Stoyanov Kirill 1339
2181 Makarov Pavel 1 : 0 Volkov Sergey 1931
1484 Dyachkov Nikita 1 : 0 Fedoseyev Arseniy 1537
2179 Salnikov Pavel 1 : 0 Glibina Ekaterina 1513
 
Round: 3
1339 Stoyanov Kirill 0.5 : 0.5 Lapin Ivan 1193
1537 Fedoseyev Arseniy 1 : 0 Suhanov Arkadyi 1360
2179 Salnikov Pavel 1 : 0 Nikonova Natalya 1823
1633 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Lisyutin Alexander 1807
1565 Glibin Aleksey 1 : 0 Dyachkov Nikita 1484
1526 Postnikov Fedor 0 : 1 Semyonov Oleg 1742
1478 Nikolaev Nikita 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1462
1988 Kurdina Olga 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1520
  Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Danilin Ivan 1615
2181 Makarov Pavel 0 : 1 Fedotov Denis 2056
2012 Oborina Anastasja 1 : 0 Sirategyan Karen 1997
2116 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Golomaryov Anthony 2049
2012 Metreveli Irina 1 : 0 Prokopets Tatyana 1556
1513 Glibina Ekaterina 0 : 1 Lavrik-Karmazin Maksim 1582
1563 Ponezhin Gennady 0 : 1 Volkov Sergey 1931
2155 Barykin Victor 1 : 0 Myasoyedov Yevgeni 1975
1894 Katsev Ilya 1 : 0 Kryuchok Roman 2149
1999 Radzevelyuk Alexander 0 : 1 Balabhai Viktor 2173
1921 Salnikova Nonna 1 : 0 Smirnov Evgeny 2040
 
Round: 4
2012 Oborina Anastasja 1 : 0 Salnikova Nonna 1921
2040 Smirnov Evgeny 1 : 0 Glibin Aleksey 1565
1894 Katsev Ilya 0.5 : 0.5 Fedotov Denis 2056
1520 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Rumyantseva Ekaterina 1633
2149 Kryuchok Roman 1 : 0 Barykin Victor 2155
1563 Ponezhin Gennady 0 : 1 Danilin Ivan 1615
1975 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Lavrik-Karmazin Maksim 1582
2116 Filinov Vladimir 0 : 1 Lisyutin Alexander 1807
1742 Semyonov Oleg 1 : 0 Dyachkov Nikita 1484
2181 Makarov Pavel 0 : 1 Sirategyan Karen 1997
1988 Kurdina Olga 1 : 0 Nikolaev Nikita 1478
1360 Suhanov Arkadyi 1 : 0 Knyazeva Ekaterina  
2049 Golomaryov Anthony 0 : 1 Balabhai Viktor 2173
1339 Stoyanov Kirill 0 : 1 Glibina Ekaterina 1513
1999 Radzevelyuk Alexander 0 : 1 Metreveli Irina 2012
1556 Prokopets Tatyana 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1462
1193 Lapin Ivan 0 : 1 Postnikov Fedor 1526
1823 Nikonova Natalya 0 : 1 Fedoseyev Arseniy 1537
2179 Salnikov Pavel 0.5 : 0.5 Volkov Sergey 1931
 
Round: 5
1565 Glibin Aleksey 0 : 1 Nikolaev Nikita 1478
2040 Smirnov Evgeny 1 : 0 Myasoyedov Yevgeni 1975
2116 Filinov Vladimir 1 : 0 Fedoseyev Arseniy 1537
  Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Stoyanov Kirill 1339
2181 Makarov Pavel 1 : 0 Salnikova Nonna 1921
1462 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Danilin Ivan 1615
1807 Lisyutin Alexander 0 : 1 Balabhai Viktor 2173
1823 Nikonova Natalya 1 : 0 Prokopets Tatyana 1556
1931 Volkov Sergey 0 : 1 Barykin Victor 2155
1526 Postnikov Fedor 0 : 1 Lavrik-Karmazin Maksim 1582
1193 Lapin Ivan 0 : 1 Suhanov Arkadyi 1360
2149 Kryuchok Roman 0 : 1 Kurdina Olga 1988
1563 Ponezhin Gennady 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1520
2049 Golomaryov Anthony 1 : 0 Semyonov Oleg 1742
2179 Salnikov Pavel 0.5 : 0.5 Metreveli Irina 2012
1484 Dyachkov Nikita 1 : 0 Glibina Ekaterina 1513
2056 Fedotov Denis 1 : 0 Oborina Anastasja 2012
1999 Radzevelyuk Alexander 0 : 1 Rumyantseva Ekaterina 1633
1894 Katsev Ilya 1 : 0 Sirategyan Karen 1997
 
Round: 6
2149 Kryuchok Roman 0 : 1 Golomaryov Anthony 2049
2012 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Barykin Victor 2155
1520 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Glibin Aleksey 1565
1615 Danilin Ivan 0.5 : 0.5 Metreveli Irina 2012
1921 Salnikova Nonna 0.5 : 0.5 Myasoyedov Yevgeni 1975
1478 Nikolaev Nikita 0 : 1 Sirategyan Karen 1997
1742 Semyonov Oleg 1 : 0 Nikonova Natalya 1823
1582 Lavrik-Karmazin Maksim 0 : 1 Volkov Sergey 1931
2181 Makarov Pavel 1 : 0 Lisyutin Alexander 1807
  Knyazeva Ekaterina 0.5 : 0.5 Lapin Ivan 1193
2056 Fedotov Denis 1 : 0 Kurdina Olga 1988
1556 Prokopets Tatyana 1 : 0 Ponezhin Gennady 1563
1513 Glibina Ekaterina 0 : 1 Radzevelyuk Alexander 1999
1484 Dyachkov Nikita 0 : 1 Suhanov Arkadyi 1360
1633 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Salnikov Pavel 2179
1894 Katsev Ilya 0 : 1 Balabhai Viktor 2173
1526 Postnikov Fedor 1 : 0 Stoyanov Kirill 1339
2040 Smirnov Evgeny 0.5 : 0.5 Filinov Vladimir 2116
1537 Fedoseyev Arseniy 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1462
 
Round: 7
1462 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1520
1633 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Semyonov Oleg 1742
1526 Postnikov Fedor 0 : 1 Radzevelyuk Alexander 1999
1478 Nikolaev Nikita 0 : 1 Myasoyedov Yevgeni 1975
1563 Ponezhin Gennady 1 : 0 Knyazeva Ekaterina  
1807 Lisyutin Alexander 1 : 0 Fedoseyev Arseniy 1537
1615 Danilin Ivan 0 : 1 Filinov Vladimir 2116
2040 Smirnov Evgeny 0 : 1 Barykin Victor 2155
2149 Kryuchok Roman 1 : 0 Volkov Sergey 1931
1360 Suhanov Arkadyi 0 : 1 Salnikova Nonna 1921
1513 Glibina Ekaterina 1 : 0 Lapin Ivan 1193
1556 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stoyanov Kirill 1339
2012 Metreveli Irina 0.5 : 0.5 Golomaryov Anthony 2049
1823 Nikonova Natalya 1 : 0 Dyachkov Nikita 1484
1988 Kurdina Olga 1 : 0 Sirategyan Karen 1997
2179 Salnikov Pavel 1 : 0 Katsev Ilya 1894
2181 Makarov Pavel 1 : 0 Oborina Anastasja 2012
1582 Lavrik-Karmazin Maksim 0 : 1 Glibin Aleksey 1565
2056 Fedotov Denis 1 : 0 Balabhai Viktor 2173
 
Round: 8
1478 Nikolaev Nikita 0 : 1 Prokopets Tatyana 1556
1484 Dyachkov Nikita 1 : 0 Lapin Ivan 1193
2012 Metreveli Irina 1 : 0 Myasoyedov Yevgeni 1975
1526 Postnikov Fedor 0 : 1 Glibina Ekaterina 1513
2040 Smirnov Evgeny 1 : 0 Golomaryov Anthony 2049
1582 Lavrik-Karmazin Maksim 0.5 : 0.5 Yusupmurzin Danila 1462
2179 Salnikov Pavel 1 : 0 Kurdina Olga 1988
1339 Stoyanov Kirill 1 : 0 Ponezhin Gennady 1563
1360 Suhanov Arkadyi 0 : 1 Nikonova Natalya 1823
1999 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Volkov Sergey 1931
2012 Oborina Anastasja 1 : 0 Glibin Aleksey 1565
2116 Filinov Vladimir 1 : 0 Katsev Ilya 1894
2181 Makarov Pavel 0 : 1 Balabhai Viktor 2173
2149 Kryuchok Roman 1 : 0 Lisyutin Alexander 1807
1537 Fedoseyev Arseniy 0 : 1 Rumyantseva Ekaterina 1633
2056 Fedotov Denis 0 : 1 Barykin Victor 2155
1520 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Knyazeva Ekaterina  
1742 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Sirategyan Karen 1997
1615 Danilin Ivan 0 : 1 Salnikova Nonna 1921
 
Round: 9
1563 Ponezhin Gennady 1 : 0 Lapin Ivan 1193
1931 Volkov Sergey 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1462
2012 Metreveli Irina 0.5 : 0.5 Kryuchok Roman 2149
2181 Makarov Pavel 0.5 : 0.5 Filinov Vladimir 2116
1339 Stoyanov Kirill 0 : 1 Suhanov Arkadyi 1360
1742 Semyonov Oleg 0 : 1 Katsev Ilya 1894
1513 Glibina Ekaterina 0 : 1 Danilin Ivan 1615
2049 Golomaryov Anthony 1 : 0 Salnikova Nonna 1921
2155 Barykin Victor 0 : 1 Balabhai Viktor 2173
1565 Glibin Aleksey 0.5 : 0.5 Prokopets Tatyana 1556
1975 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Lisyutin Alexander 1807
2179 Salnikov Pavel 1 : 0 Fedotov Denis 2056
1537 Fedoseyev Arseniy 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1520
1999 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Sirategyan Karen 1997
1633 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Nikonova Natalya 1823
1484 Dyachkov Nikita 0.5 : 0.5 Lavrik-Karmazin Maksim 1582
2012 Oborina Anastasja 1 : 0 Smirnov Evgeny 2040
1526 Postnikov Fedor 0 : 1 Nikolaev Nikita 1478
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2014-11-02
End: 2014-11-07
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.021486043930054 sec.