Youth Championship of Konoshsky region
Round: 1
1733 Vostryakov Alexey 0 : 1 Dyachkov Nikita 1741
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Matushkina Ksenia 1502
2195 Fedotov Denis 1 : 0 Ponezhin Gennady 1618
1505 Shabanov Ruslan 1 : 0 Kokachev Artem  
1090 Kulin Maxim 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1432
1500 Stoyanov Kirill 1 : 0 Semyonov Oleg 1825
1093 Pastuhov Ruslan 1 : 0 Popova Daria 1029
1451 Stulova Darya 0 : 1 Karpov Fyodor 1571
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Lapin Ivan 1272
1491 Prokopets Tatyana 0 : 1 Lashko Kira 2019
 
Round: 2
2019 Lashko Kira 1 : 0 Shabanov Ruslan 1505
1491 Prokopets Tatyana 1 : 0 Popova Daria 1029
1571 Karpov Fyodor 1 : 0 Lapin Ivan 1272
2195 Fedotov Denis 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1432
1733 Vostryakov Alexey 1 : 0 Kuznetsov Artem 1064
1618 Ponezhin Gennady 1 : 0 Kulin Maxim 1090
1825 Semyonov Oleg 1 : 0 Matushkina Ksenia 1502
1741 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stoyanov Kirill 1500
1093 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1599
1451 Stulova Darya 1 : 0 Kokachev Artem  
 
Round: 3
  Kokachev Artem 0 : 1 Matushkina Ksenia 1502
1500 Stoyanov Kirill 0 : 1 Ponezhin Gennady 1618
1733 Vostryakov Alexey 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1599
1361 Kozlova Viktoriia 0 : 1 Stulova Kristina 1492
1491 Prokopets Tatyana 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1432
2195 Fedotov Denis 1 : 0 Dyachkov Nikita 1741
1451 Stulova Darya 0 : 1 Lapin Ivan 1272
1571 Karpov Fyodor 0 : 1 Lashko Kira 2019
1090 Kulin Maxim 1 : 0 Popova Daria 1029
1825 Semyonov Oleg 0 : 1 Shabanov Ruslan 1505
1093 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Kuznetsov Artem 1064
 
Round: 4
1029 Popova Daria 1 : 0 Kokachev Artem  
1064 Kuznetsov Artem 1 : 0 Kulin Maxim 1090
1502 Matushkina Ksenia 1 : 0 Stulova Darya 1451
1505 Shabanov Ruslan 0 : 1 Karpov Fyodor 1571
2195 Fedotov Denis 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1599
2019 Lashko Kira 1 : 0 Dyachkov Nikita 1741
1272 Lapin Ivan 0 : 1 Pastuhov Ruslan 1093
1733 Vostryakov Alexey 1 : 0 Kozlova Viktoriia 1361
1825 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Kristina 1492
1432 Vohtomina Vladislava 0 : 1 Stoyanov Kirill 1500
1618 Ponezhin Gennady 1 : 0 Prokopets Tatyana 1491
 
Round: 5
2195 Fedotov Denis 1 : 0 Lashko Kira 2019
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Stulova Darya 1451
1733 Vostryakov Alexey 1 : 0 Shabanov Ruslan 1505
1502 Matushkina Ksenia 1 : 0 Kulin Maxim 1090
1492 Stulova Kristina 1 : 0 Popova Daria 1029
1825 Semyonov Oleg 1 : 0 Pastuhov Ruslan 1093
1272 Lapin Ivan 0 : 1 Ponezhin Gennady 1618
1361 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Kokachev Artem  
1491 Prokopets Tatyana 0 : 1 Stoyanov Kirill 1500
1599 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Karpov Fyodor 1571
 
Round: 6
2019 Lashko Kira 1 : 0 Ponezhin Gennady 1618
1093 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Matushkina Ksenia 1502
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Shabanov Ruslan 1505
1571 Karpov Fyodor 0 : 1 Fedotov Denis 2195
1029 Popova Daria 0 : 1 Lapin Ivan 1272
1491 Prokopets Tatyana 0 : 1 Stulova Kristina 1492
1361 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Kulin Maxim 1090
1733 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stoyanov Kirill 1500
1741 Dyachkov Nikita 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1599
1825 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Darya 1451
 
Round: 7
1451 Stulova Darya 1 : 0 Stoyanov Kirill 1500
2019 Lashko Kira 0.5 : 0.5 Semyonov Oleg 1825
1093 Pastuhov Ruslan 0.5 : 0.5 Kokachev Artem  
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Prokopets Tatyana 1491
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Lapin Ivan 1272
1618 Ponezhin Gennady 1 : 0 Karpov Fyodor 1571
1505 Shabanov Ruslan 1 : 0 Stulova Kristina 1492
2195 Fedotov Denis 0 : 1 Vostryakov Alexey 1733
1741 Dyachkov Nikita 1 : 0 Matushkina Ksenia 1502
1029 Popova Daria 0 : 1 Kozlova Viktoriia 1361
 
Round: 8
1733 Vostryakov Alexey 0 : 1 Lashko Kira 2019
1090 Kulin Maxim 0 : 1 Pastuhov Ruslan 1093
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Stulova Darya 1451
1571 Karpov Fyodor 0 : 1 Stulova Kristina 1492
1618 Ponezhin Gennady 1 : 0 Dyachkov Nikita 1741
1502 Matushkina Ksenia 1 : 0 Kozlova Viktoriia 1361
1064 Kuznetsov Artem 1 : 0 Kokachev Artem  
1825 Semyonov Oleg 0 : 1 Fedotov Denis 2195
1500 Stoyanov Kirill 1 : 0 Lapin Ivan 1272
1505 Shabanov Ruslan 0 : 1 Prokopets Tatyana 1491
 
Round: 9
1825 Semyonov Oleg 1 : 0 Dyachkov Nikita 1741
1733 Vostryakov Alexey 1 : 0 Ponezhin Gennady 1618
1451 Stulova Darya 1 : 0 Prokopets Tatyana 1491
2019 Lashko Kira 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1599
1571 Karpov Fyodor 0 : 1 Matushkina Ksenia 1502
1492 Stulova Kristina 1 : 0 Stoyanov Kirill 1500
1505 Shabanov Ruslan 0 : 1 Fedotov Denis 2195
1093 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Kozlova Viktoriia 1361
1064 Kuznetsov Artem 1 : 0 Popova Daria 1029
1090 Kulin Maxim 0 : 1 Lapin Ivan 1272
Country: Russia
City: Konosha
Start: 2016-03-05
End: 2016-03-07
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.057838201522827 sec.