The 17th Youth Russian Championship
Round: 1
1695 Oborina Anastasja 1 : 0 Novozhilova Olesya 1418
2295 Kadulin Alexandr 1 : 0 Tumanov Yuryi 1431
2079 Merkulov Artyom 0 : 1 Kryuchok Roman 1985
2163 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Krayev Vitaly 1457
1544 Kurdina Olga 1 : 0 Belous Polina 1547
1560 Molotova Anastasja 0 : 1 Prokopyeva Nadezhda 1521
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Litvinova Yulia 1680
1873 Maximov Nikolay 0 : 1 Lysakov Mikhail 2280
1811 Merkulov Maxim 0 : 1 Savrasov Ruslan 1700
  Popova Tatiana 1 : 0 Pastuhova Yulia 1415
1735 Sobolev Pavel 1 : 0 Gavriluk Vadim  
1726 Gorohov Nikita 1 : 0 Shubin Aleksey 1638
2087 Berezin Roman 1 : 0 Romanov Sergey 1642
2034 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Serdyukov Egor 2310
1754 Lebedeva Tatjana 0 : 1 Savrasova Yulia 2440
1998 Pestereva Maria 1 : 0 Okatova Ksenjia 1684
1800 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Belkina Nadezhda 1447
1654 Gorohov Dmitry 1 : 0 Trofimenko Yaroslav  
 
Round: 2
2163 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Savrasov Ruslan 1700
  Gavriluk Vadim 1 : 0 Trofimenko Yaroslav  
1695 Oborina Anastasja 1 : 0 Kurdina Olga 1544
1654 Gorohov Dmitry 0.5 : 0.5 Sobolev Pavel 1735
1952 Okatova Anna 0 : 1 Lebedeva Tatjana 1754
1457 Krayev Vitaly 0 : 1 Shubin Aleksey 1638
1521 Prokopyeva Nadezhda 0 : 1 Pestereva Maria 1998
1985 Kryuchok Roman 0.5 : 0.5 Kadulin Alexandr 2295
1418 Novozhilova Olesya 0 : 1 Krayeva Tatyana 1927
1415 Pastuhova Yulia 0 : 1 Belkina Nadezhda 1447
1684 Okatova Ksenjia 1 : 0 Molotova Anastasja 1560
2034 Myasoyedov Yevgeni 0.5 : 0.5 Lysakov Mikhail 2280
1873 Maximov Nikolay 1 : 0 Romanov Sergey 1642
2087 Berezin Roman 1 : 0 Serdyukov Egor 2310
1431 Tumanov Yuryi 0 : 1 Merkulov Artyom 2079
1726 Gorohov Nikita 0 : 1 Merkulov Maxim 1811
1547 Belous Polina 0 : 1 Litvinova Yulia 1680
1560 Molotova Anastasja 0 : 1 Okatova Ksenjia 1684
  Popova Tatiana 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1800
 
Round: 3
1560 Molotova Anastasja 1 : 0 Novozhilova Olesya 1418
1680 Litvinova Yulia 1 : 0 Prokopyeva Nadezhda 1521
1447 Belkina Nadezhda 1 : 0 Popova Tatiana  
1547 Belous Polina 1 : 0 Pastuhova Yulia 1415
1811 Merkulov Maxim 1 : 0 Trofimenko Yaroslav  
1952 Okatova Anna 0 : 1 Savrasova Yulia 2440
2079 Merkulov Artyom 1 : 0 Shubin Aleksey 1638
2310 Serdyukov Egor 1 : 0 Romanov Sergey 1642
2295 Kadulin Alexandr 1 : 0 Sumarokov Evgeny 2163
1873 Maximov Nikolay 0 : 1 Myasoyedov Yevgeni 2034
1735 Sobolev Pavel 0 : 1 Merkulov Artyom 2079
1998 Pestereva Maria 1 : 0 Oborina Anastasja 1695
1544 Kurdina Olga 1 : 0 Okatova Ksenjia 1684
1735 Sobolev Pavel 0 : 1 Kryuchok Roman 1985
1726 Gorohov Nikita 0.5 : 0.5 Gorohov Dmitry 1654
1457 Krayev Vitaly 1 : 0 Tumanov Yuryi 1431
1800 Rachitskaya Viktoria 0.5 : 0.5 Krayeva Tatyana 1927
2280 Lysakov Mikhail 0.5 : 0.5 Berezin Roman 2087
 
Round: 4
1927 Krayeva Tatyana 0 : 1 Pestereva Maria 1998
1544 Kurdina Olga 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1800
1695 Oborina Anastasja 1 : 0 Belkina Nadezhda 1447
  Popova Tatiana 0 : 1 Litvinova Yulia 1680
  Trofimenko Yaroslav 0 : 1 Tumanov Yuryi 1431
2295 Kadulin Alexandr 1 : 0 Merkulov Maxim 1811
1457 Krayev Vitaly 0 : 1 Gorohov Nikita 1726
1654 Gorohov Dmitry 0 : 1 Kryuchok Roman 1985
2440 Savrasova Yulia 1 : 0 Lebedeva Tatjana 1754
1735 Sobolev Pavel 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2163
2079 Merkulov Artyom 1 : 0 Savrasov Ruslan 1700
1642 Romanov Sergey 0 : 1 Lysakov Mikhail 2280
1547 Belous Polina 0 : 1 Molotova Anastasja 1560
2034 Myasoyedov Yevgeni 0 : 1 Berezin Roman 2087
1521 Prokopyeva Nadezhda 0 : 1 Okatova Ksenjia 1684
1415 Pastuhova Yulia 0 : 1 Novozhilova Olesya 1418
1873 Maximov Nikolay 0 : 1 Serdyukov Egor 2310
 
Round: 5
1735 Sobolev Pavel 1 : 0 Krayev Vitaly 1457
2280 Lysakov Mikhail 0 : 1 Serdyukov Egor 2310
1811 Merkulov Maxim 1 : 0 Gorohov Dmitry 1654
2087 Berezin Roman 1 : 0 Maximov Nikolay 1873
2034 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Romanov Sergey 1642
1638 Shubin Aleksey 0 : 1 Tumanov Yuryi 1431
1726 Gorohov Nikita 1 : 0 Savrasov Ruslan 1700
1547 Belous Polina 1 : 0 Popova Tatiana  
1544 Kurdina Olga 1 : 0 Novozhilova Olesya 1418
2163 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Kryuchok Roman 1985
2295 Kadulin Alexandr 1 : 0 Merkulov Artyom 2079
1952 Okatova Anna 1 : 0 Lebedeva Tatjana 1754
1998 Pestereva Maria 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1800
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Okatova Ksenjia 1684
1521 Prokopyeva Nadezhda 1 : 0 Pastuhova Yulia 1415
1560 Molotova Anastasja 1 : 0 Belkina Nadezhda 1447
1680 Litvinova Yulia 0 : 1 Oborina Anastasja 1695
 
Round: 6
1638 Shubin Aleksey 0 : 1 Sobolev Pavel 1735
1431 Tumanov Yuryi 0 : 1 Gorohov Dmitry 1654
1952 Okatova Anna 0 : 1 Savrasova Yulia 2440
  Popova Tatiana 0 : 1 Novozhilova Olesya 1418
1800 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Litvinova Yulia 1680
2087 Berezin Roman 1 : 0 Romanov Sergey 1642
2034 Myasoyedov Yevgeni 0 : 1 Serdyukov Egor 2310
1873 Maximov Nikolay 0 : 1 Lysakov Mikhail 2280
1415 Pastuhova Yulia 0 : 1 Okatova Ksenjia 1684
1447 Belkina Nadezhda 0 : 1 Belous Polina 1547
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Oborina Anastasja 1695
1998 Pestereva Maria 1 : 0 Molotova Anastasja 1560
1985 Kryuchok Roman 0.5 : 0.5 Merkulov Maxim 1811
2163 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Merkulov Artyom 2079
1521 Prokopyeva Nadezhda 0 : 1 Kurdina Olga 1544
 
Round: 7
1457 Krayev Vitaly 1 : 0 Trofimenko Yaroslav  
1700 Savrasov Ruslan 1 : 0 Tumanov Yuryi 1431
1521 Prokopyeva Nadezhda 1 : 0 Popova Tatiana  
1560 Molotova Anastasja 1 : 0 Pastuhova Yulia 1415
1684 Okatova Ksenjia 1 : 0 Belkina Nadezhda 1447
1547 Belous Polina 1 : 0 Novozhilova Olesya 1418
1800 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Oborina Anastasja 1695
1642 Romanov Sergey 0 : 1 Maximov Nikolay 1873
2310 Serdyukov Egor 1 : 0 Berezin Roman 2087
2034 Myasoyedov Yevgeni 0 : 1 Lysakov Mikhail 2280
1811 Merkulov Maxim 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2163
1735 Sobolev Pavel 0 : 1 Kadulin Alexandr 2295
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Kurdina Olga 1544
2079 Merkulov Artyom 1 : 0 Gorohov Dmitry 1654
1680 Litvinova Yulia 0 : 1 Pestereva Maria 1998
2440 Savrasova Yulia 1 : 0 Lebedeva Tatjana 1754
1985 Kryuchok Roman 1 : 0 Gorohov Nikita 1726
 
Round: 8
2295 Kadulin Alexandr 1 : 0 Savrasov Ruslan 1700
1642 Romanov Sergey 0 : 1 Serdyukov Egor 2310
  Popova Tatiana 0 : 1 Kurdina Olga 1544
1447 Belkina Nadezhda 0 : 1 Novozhilova Olesya 1418
1415 Pastuhova Yulia 0 : 1 Litvinova Yulia 1680
1521 Prokopyeva Nadezhda 0 : 1 Oborina Anastasja 1695
2087 Berezin Roman 0.5 : 0.5 Lysakov Mikhail 2280
1952 Okatova Anna 1 : 0 Lebedeva Tatjana 1754
2034 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Maximov Nikolay 1873
2163 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Gorohov Nikita 1726
  Trofimenko Yaroslav 0 : 1 Kryuchok Roman 1985
1638 Shubin Aleksey 0 : 1 Merkulov Maxim 1811
1457 Krayev Vitaly 0 : 1 Gorohov Dmitry 1654
1998 Pestereva Maria 1 : 0 Belous Polina 1547
1800 Rachitskaya Viktoria 0.5 : 0.5 Okatova Ksenjia 1684
1560 Molotova Anastasja 0 : 1 Krayeva Tatyana 1927
 
Round: 9
1638 Shubin Aleksey 1 : 0 Trofimenko Yaroslav  
1735 Sobolev Pavel 1 : 0 Tumanov Yuryi 1431
2295 Kadulin Alexandr 1 : 0 Krayev Vitaly 1457
2079 Merkulov Artyom 1 : 0 Merkulov Maxim 1811
1800 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Pastuhova Yulia 1415
1560 Molotova Anastasja 1 : 0 Popova Tatiana  
1680 Litvinova Yulia 1 : 0 Novozhilova Olesya 1418
1695 Oborina Anastasja 1 : 0 Okatova Ksenjia 1684
1544 Kurdina Olga 0 : 1 Pestereva Maria 1998
1952 Okatova Anna 0.5 : 0.5 Savrasova Yulia 2440
2163 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Gorohov Dmitry 1654
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Belous Polina 1547
2087 Berezin Roman 1 : 0 Myasoyedov Yevgeni 2034
2280 Lysakov Mikhail 1 : 0 Romanov Sergey 1642
1985 Kryuchok Roman 1 : 0 Savrasov Ruslan 1700
2310 Serdyukov Egor 1 : 0 Maximov Nikolay 1873
 
Round: 10
2034 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Romanov Sergey 1642
2087 Berezin Roman 0 : 1 Maximov Nikolay 1873
2310 Serdyukov Egor 0.5 : 0.5 Lysakov Mikhail 2280
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2008-03-24
End: 2008-03-28
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.073320150375366 sec.