The 17th Russian Championship, First League
Round: 1
1932 Pestereva Maria 0 : 1 Kozhin Mikhail 2304
1735 Savrasov Ruslan 0 : 1 Filinov Vladimir 2217
1902 Maximov Nikolay 0.5 : 0.5 Mikhailov Alexander 2279
1785 Sulane Sander 0 : 1 Ryabov Alexandr 2110
2146 Kadulin Alexandr 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1807
1838 Merkulov Maxim 0 : 1 Makarov Pavel 2118
2026 Taiblin Yuriy 1 : 0 Kurdina Olga 1564
1473 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Nikonova Natalya 2063
2035 Berezin Roman 1 : 0 Kurilova Svetlana 1608
1414 Belkina Nadezhda 0 : 1 Sirategyan Karen 2079
2088 Metreveli Irina 0 : 1 Sobolev Pavel 1781
1666 Molotova Anastasja 1 : 0 Semyonov Vladimir 2064
1953 Salnikova Nonna 1 : 0 Mezhieva Taisia  
1648 Kolk Peeter 0 : 1 Skuridin Alexey 2111
2577 Taimla Tunnet 1 : 0 Krayeva Tatyana 1915
1734 Magdeev Igor 0 : 1 Smirnov Evgeny 2063
1981 Kryuchok Roman 1 : 0 Kullamaa Mart 1656
1813 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Balabhai Viktor 2201
2062 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Vysheslavov Ivan 1568
1703 Litvinova Yulia 0 : 1 Karasyov Maxim 2177
2084 Poltaratsky Nikolay 1 : 0 Vysheslavova Anna  
2125 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Mikryukov Mikhail 1923
2008 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Shlyundikov Alexander  
1991 Piddubny Konstantin 1 : 0 Salnikov Pavel 2241
1497 Tumanov Yuryi 0 : 1 Merkulov Artyom 2069
 
Round: 2
1838 Merkulov Maxim 1 : 0 Mezhieva Taisia  
2279 Mikhailov Alexander 1 : 0 Sobolev Pavel 1781
1666 Molotova Anastasja 1 : 0 Skuridin Alexey 2111
1813 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Vysheslavov Ivan 1568
  Vysheslavova Anna 0 : 1 Sulane Sander 1785
2125 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Radzevelyuk Alexander 2008
2069 Merkulov Artyom 0 : 1 Taimla Tunnet 2577
1703 Litvinova Yulia 1 : 0 Shlyundikov Alexander  
2063 Smirnov Evgeny 1 : 0 Berezin Roman 2035
1932 Pestereva Maria 1 : 0 Belkina Nadezhda 1414
1497 Tumanov Yuryi 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1923
2088 Metreveli Irina 0.5 : 0.5 Maximov Nikolay 1902
2118 Makarov Pavel 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 2084
2062 Myasoyedov Yevgeni 0 : 1 Kadulin Alexandr 2146
1734 Magdeev Igor 1 : 0 Savrasov Ruslan 1735
1608 Kurilova Svetlana 0 : 1 Krayeva Tatyana 1915
1564 Kurdina Olga 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1807
2177 Karasyov Maxim 1 : 0 Piddubny Konstantin 1991
2304 Kozhin Mikhail 1 : 0 Nikonova Natalya 2063
2026 Taiblin Yuriy 1 : 0 Smirnov Mikhail  
1953 Salnikova Nonna 0 : 1 Filinov Vladimir 2217
1648 Kolk Peeter 0 : 1 Salnikov Pavel 2241
2110 Ryabov Alexandr 0 : 1 Sirategyan Karen 2079
1981 Kryuchok Roman 0 : 1 Balabhai Viktor 2201
 
Round: 3
1915 Krayeva Tatyana 0 : 1 Kullamaa Mart 1656
2125 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Piddubny Konstantin 1991
2304 Kozhin Mikhail 1 : 0 Sirategyan Karen 2079
1414 Belkina Nadezhda 0 : 1 Semyonov Vladimir 2064
2217 Filinov Vladimir 0 : 1 Taimla Tunnet 2577
1902 Maximov Nikolay 0 : 1 Berezin Roman 2035
1568 Vysheslavov Ivan 0 : 1 Savrasov Ruslan 1735
1785 Sulane Sander 0 : 1 Merkulov Artyom 2069
1953 Salnikova Nonna 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1473
1932 Pestereva Maria 0 : 1 Ryabov Alexandr 2110
2026 Taiblin Yuriy 0 : 1 Kadulin Alexandr 2146
1807 Buszkowski Ludwik 0 : 1 Salnikov Pavel 2241
1813 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Nikonova Natalya 2063
2088 Metreveli Irina 1 : 0 Magdeev Igor 1734
1981 Kryuchok Roman 0 : 1 Sobolev Pavel 1781
2177 Karasyov Maxim 1 : 0 Molotova Anastasja 1666
1923 Mikryukov Mikhail 0 : 1 Skuridin Alexey 2111
1838 Merkulov Maxim 0 : 1 Myasoyedov Yevgeni 2062
1608 Kurilova Svetlana 1 : 0 Vysheslavova Anna  
2118 Makarov Pavel 0 : 1 Smirnov Evgeny 2063
  Smirnov Mikhail 0 : 1 Mikhailov Alexander 2279
2201 Balabhai Viktor 1 : 0 Radzevelyuk Alexander 2008
1497 Tumanov Yuryi 0 : 1 Kolk Peeter 1648
1564 Kurdina Olga 1 : 0 Mezhieva Taisia  
1703 Litvinova Yulia 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 2084
 
Round: 4
1568 Vysheslavov Ivan 0 : 1 Tumanov Yuryi 1497
1564 Kurdina Olga 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1923
2217 Filinov Vladimir 1 : 0 Piddubny Konstantin 1991
1807 Buszkowski Ludwik 0 : 1 Kurilova Svetlana 1608
1785 Sulane Sander 1 : 0 Smirnov Mikhail  
1648 Kolk Peeter 0 : 1 Semyonov Vladimir 2064
2008 Radzevelyuk Alexander 0.5 : 0.5 Skuridin Alexey 2111
1703 Litvinova Yulia 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2125
1902 Maximov Nikolay 0 : 1 Magdeev Igor 1734
1915 Krayeva Tatyana 0 : 1 Savrasov Ruslan 1735
1932 Pestereva Maria 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1473
2063 Nikonova Natalya 1 : 0 Shlyundikov Alexander  
1813 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Merkulov Artyom 2069
1656 Kullamaa Mart 0 : 1 Mikhailov Alexander 2279
2241 Salnikov Pavel 0.5 : 0.5 Myasoyedov Yevgeni 2062
2177 Karasyov Maxim 0 : 1 Taimla Tunnet 2577
2118 Makarov Pavel 0.5 : 0.5 Sirategyan Karen 2079
2146 Kadulin Alexandr 1 : 0 Smirnov Evgeny 2063
1953 Salnikova Nonna 0 : 1 Berezin Roman 2035
1781 Sobolev Pavel 0 : 1 Taiblin Yuriy 2026
2201 Balabhai Viktor 1 : 0 Kozhin Mikhail 2304
1838 Merkulov Maxim 0 : 1 Kryuchok Roman 1981
2110 Ryabov Alexandr 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 2084
1414 Belkina Nadezhda 1 : 0 Vysheslavova Anna  
2088 Metreveli Irina 1 : 0 Molotova Anastasja 1666
 
Round: 5
1981 Kryuchok Roman 0 : 1 Metreveli Irina 2088
1608 Kurilova Svetlana 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 2084
1915 Krayeva Tatyana 1 : 0 Kurdina Olga 1564
1813 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Sulane Sander 1785
2146 Kadulin Alexandr 0 : 1 Taimla Tunnet 2577
2063 Nikonova Natalya 1 : 0 Savrasov Ruslan 1735
2304 Kozhin Mikhail 1 : 0 Berezin Roman 2035
  Smirnov Mikhail 1 : 0 Vysheslavova Anna  
1932 Pestereva Maria 1 : 0 Kullamaa Mart 1656
1473 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Maximov Nikolay 1902
2069 Merkulov Artyom 0 : 1 Karasyov Maxim 2177
1666 Molotova Anastasja 0 : 1 Salnikova Nonna 1953
1703 Litvinova Yulia 1 : 0 Mezhieva Taisia  
2201 Balabhai Viktor 0 : 1 Mikhailov Alexander 2279
2026 Taiblin Yuriy 0 : 1 Ryabov Alexandr 2110
  Shlyundikov Alexander 0 : 1 Kolk Peeter 1648
1838 Merkulov Maxim 1 : 0 Belkina Nadezhda 1414
2118 Makarov Pavel 1 : 0 Skuridin Alexey 2111
2062 Myasoyedov Yevgeni 0.5 : 0.5 Sirategyan Karen 2079
2063 Smirnov Evgeny 0 : 1 Filinov Vladimir 2217
1923 Mikryukov Mikhail 0.5 : 0.5 Semyonov Vladimir 2064
2125 Sumarokov Evgeny 0.5 : 0.5 Sobolev Pavel 1781
1734 Magdeev Igor 0 : 1 Piddubny Konstantin 1991
1497 Tumanov Yuryi 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1807
 
Round: 6
1648 Kolk Peeter 1 : 0 Kullamaa Mart 1656
1813 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Sirategyan Karen 2079
2146 Kadulin Alexandr 0 : 1 Balabhai Viktor 2201
1838 Merkulov Maxim 1 : 0 Kurilova Svetlana 1608
1666 Molotova Anastasja 0 : 1 Krayeva Tatyana 1915
2063 Nikonova Natalya 0 : 1 Smirnov Evgeny 2063
2008 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Semyonov Vladimir 2064
  Smirnov Mikhail 0 : 1 Savrasov Ruslan 1735
1953 Salnikova Nonna 1 : 0 Taiblin Yuriy 2026
2125 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Skuridin Alexey 2111
2177 Karasyov Maxim 0.5 : 0.5 Kozhin Mikhail 2304
2110 Ryabov Alexandr 0 : 1 Filinov Vladimir 2217
1785 Sulane Sander 0 : 1 Tumanov Yuryi 1497
  Mezhieva Taisia 0 : 1 Prokopyev Ruslan 1473
1932 Pestereva Maria 1 : 0 Sobolev Pavel 1781
2279 Mikhailov Alexander 0 : 1 Taimla Tunnet 2577
2088 Metreveli Irina 0.5 : 0.5 Myasoyedov Yevgeni 2062
  Shlyundikov Alexander 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1807
1703 Litvinova Yulia 0 : 1 Magdeev Igor 1734
2241 Salnikov Pavel 0.5 : 0.5 Makarov Pavel 2118
1564 Kurdina Olga 1 : 0 Belkina Nadezhda 1414
1568 Vysheslavov Ivan 1 : 0 Kryuchok Roman 1981
2069 Merkulov Artyom 1 : 0 Piddubny Konstantin 1991
1902 Maximov Nikolay 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1923
2084 Poltaratsky Nikolay 1 : 0 Berezin Roman 2035
 
Round: 7
2217 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Kozhin Mikhail 2304
2177 Karasyov Maxim 0.5 : 0.5 Mikhailov Alexander 2279
2084 Poltaratsky Nikolay 0.5 : 0.5 Salnikov Pavel 2241
1564 Kurdina Olga 0 : 1 Sulane Sander 1785
2201 Balabhai Viktor 0 : 1 Taimla Tunnet 2577
2064 Semyonov Vladimir 1 : 0 Sobolev Pavel 1781
1923 Mikryukov Mikhail 0.5 : 0.5 Radzevelyuk Alexander 2008
1807 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Vysheslavov Ivan 1568
2069 Merkulov Artyom 0.5 : 0.5 Kadulin Alexandr 2146
1735 Savrasov Ruslan 1 : 0 Taiblin Yuriy 2026
1953 Salnikova Nonna 0 : 1 Sirategyan Karen 2079
2088 Metreveli Irina 0.5 : 0.5 Ryabov Alexandr 2110
1932 Pestereva Maria 1 : 0 Makarov Pavel 2118
2063 Nikonova Natalya 1 : 0 Tumanov Yuryi 1497
1703 Litvinova Yulia 1 : 0 Smirnov Mikhail  
2125 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Smirnov Evgeny 2063
2062 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Magdeev Igor 1734
2035 Berezin Roman 0.5 : 0.5 Rachitskaya Viktoria 1813
1608 Kurilova Svetlana 0 : 1 Maximov Nikolay 1902
1981 Kryuchok Roman 0 : 1 Skuridin Alexey 2111
1648 Kolk Peeter 0 : 1 Piddubny Konstantin 1991
  Shlyundikov Alexander 0 : 1 Vysheslavova Anna  
1838 Merkulov Maxim 1 : 0 Krayeva Tatyana 1915
  Mezhieva Taisia 0 : 1 Kullamaa Mart 1656
1473 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Molotova Anastasja 1666
 
Round: 8
2088 Metreveli Irina 0 : 1 Kozhin Mikhail 2304
1497 Tumanov Yuryi 0 : 1 Taiblin Yuriy 2026
2063 Nikonova Natalya 1 : 0 Piddubny Konstantin 1991
  Shlyundikov Alexander 1 : 0 Mezhieva Taisia  
1807 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Kolk Peeter 1648
2063 Smirnov Evgeny 0 : 1 Taimla Tunnet 2577
1656 Kullamaa Mart 0 : 1 Maximov Nikolay 1902
1838 Merkulov Maxim 1 : 0 Radzevelyuk Alexander 2008
2217 Filinov Vladimir 1 : 0 Pestereva Maria 1932
1953 Salnikova Nonna 0 : 1 Savrasov Ruslan 1735
1568 Vysheslavov Ivan 0 : 1 Kurilova Svetlana 1608
2069 Merkulov Artyom 0 : 1 Myasoyedov Yevgeni 2062
2177 Karasyov Maxim 1 : 0 Balabhai Viktor 2201
1813 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Skuridin Alexey 2111
1734 Magdeev Igor 0 : 1 Sulane Sander 1785
2118 Makarov Pavel 1 : 0 Mikryukov Mikhail 1923
1915 Krayeva Tatyana 0.5 : 0.5 Litvinova Yulia 1703
  Smirnov Mikhail 0 : 1 Kryuchok Roman 1981
1781 Sobolev Pavel 1 : 0 Belkina Nadezhda 1414
2279 Mikhailov Alexander 1 : 0 Sirategyan Karen 2079
1473 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Vysheslavova Anna  
2110 Ryabov Alexandr 0 : 1 Salnikov Pavel 2241
2035 Berezin Roman 0.5 : 0.5 Semyonov Vladimir 2064
1666 Molotova Anastasja 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2125
2146 Kadulin Alexandr 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 2084
 
Round: 9
2035 Berezin Roman 0 : 1 Piddubny Konstantin 1991
1923 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Sulane Sander 1785
1473 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Kolk Peeter 1648
2062 Myasoyedov Yevgeni 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 2084
2026 Taiblin Yuriy 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1807
1734 Magdeev Igor 1 : 0 Molotova Anastasja 1666
1932 Pestereva Maria 0 : 1 Nikonova Natalya 2063
2118 Makarov Pavel 1 : 0 Savrasov Ruslan 1735
1902 Maximov Nikolay 0 : 1 Semyonov Vladimir 2064
1953 Salnikova Nonna 1 : 0 Radzevelyuk Alexander 2008
2069 Merkulov Artyom 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2125
1703 Litvinova Yulia 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1813
2279 Mikhailov Alexander 1 : 0 Filinov Vladimir 2217
2177 Karasyov Maxim 0 : 1 Salnikov Pavel 2241
2577 Taimla Tunnet 1 : 0 Kozhin Mikhail 2304
1656 Kullamaa Mart 0 : 1 Kurilova Svetlana 1608
2201 Balabhai Viktor 1 : 0 Merkulov Maxim 1838
1564 Kurdina Olga 1 : 0 Kryuchok Roman 1981
2146 Kadulin Alexandr 1 : 0 Metreveli Irina 2088
2063 Smirnov Evgeny 0.5 : 0.5 Sirategyan Karen 2079
2111 Skuridin Alexey 1 : 0 Ryabov Alexandr 2110
1915 Krayeva Tatyana 1 : 0 Sobolev Pavel 1781
1414 Belkina Nadezhda 1 : 0 Shlyundikov Alexander  
1568 Vysheslavov Ivan 1 : 0 Smirnov Mikhail  
  Vysheslavova Anna 1 : 0 Mezhieva Taisia  
 
Round: 10
1781 Sobolev Pavel 1 : 0 Kurilova Svetlana 1608
2201 Balabhai Viktor 0 : 1 Filinov Vladimir 2217
2008 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Kolk Peeter 1648
2063 Nikonova Natalya 1 : 0 Karasyov Maxim 2177
2026 Taiblin Yuriy 0.5 : 0.5 Piddubny Konstantin 1991
2069 Merkulov Artyom 1 : 0 Metreveli Irina 2088
2063 Smirnov Evgeny 0 : 1 Skuridin Alexey 2111
  Smirnov Mikhail 0 : 1 Mezhieva Taisia  
1953 Salnikova Nonna 1 : 0 Merkulov Maxim 1838
2146 Kadulin Alexandr 0 : 1 Sirategyan Karen 2079
1932 Pestereva Maria 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1923
2118 Makarov Pavel 0 : 1 Kozhin Mikhail 2304
2125 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Myasoyedov Yevgeni 2062
1915 Krayeva Tatyana 1 : 0 Tumanov Yuryi 1497
1703 Litvinova Yulia 0 : 1 Ryabov Alexandr 2110
1473 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Kullamaa Mart 1656
1666 Molotova Anastasja 1 : 0 Belkina Nadezhda 1414
1568 Vysheslavov Ivan 1 : 0 Shlyundikov Alexander  
2279 Mikhailov Alexander 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 2084
2241 Salnikov Pavel 0.5 : 0.5 Taimla Tunnet 2577
2035 Berezin Roman 1 : 0 Sulane Sander 1785
1735 Savrasov Ruslan 0 : 1 Semyonov Vladimir 2064
1734 Magdeev Igor 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1807
1813 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Vysheslavova Anna  
1564 Kurdina Olga 0 : 1 Maximov Nikolay 1902
 
Round: 11
2217 Filinov Vladimir 0 : 1 Salnikov Pavel 2241
2177 Karasyov Maxim 1 : 0 Salnikova Nonna 1953
2062 Myasoyedov Yevgeni 1 : 0 Piddubny Konstantin 1991
2111 Skuridin Alexey 1 : 0 Sirategyan Karen 2079
1813 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Sobolev Pavel 1781
2110 Ryabov Alexandr 0 : 1 Smirnov Evgeny 2063
2088 Metreveli Irina 1 : 0 Kurilova Svetlana 1608
1932 Pestereva Maria 1 : 0 Savrasov Ruslan 1735
2125 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 2084
1666 Molotova Anastasja 1 : 0 Kolk Peeter 1648
1902 Maximov Nikolay 0 : 1 Radzevelyuk Alexander 2008
1923 Mikryukov Mikhail 0 : 1 Balabhai Viktor 2201
2026 Taiblin Yuriy 1 : 0 Merkulov Artyom 2069
2577 Taimla Tunnet 1 : 0 Nikonova Natalya 2063
1564 Kurdina Olga 1 : 0 Magdeev Igor 1734
2304 Kozhin Mikhail 0.5 : 0.5 Mikhailov Alexander 2279
1981 Kryuchok Roman 1 : 0 Tumanov Yuryi 1497
1785 Sulane Sander 1 : 0 Vysheslavov Ivan 1568
1703 Litvinova Yulia 0 : 1 Merkulov Maxim 1838
2146 Kadulin Alexandr 1 : 0 Krayeva Tatyana 1915
1414 Belkina Nadezhda 1 : 0 Mezhieva Taisia  
  Smirnov Mikhail 0 : 1 Shlyundikov Alexander  
1656 Kullamaa Mart 0 : 1 Vysheslavova Anna  
2118 Makarov Pavel 0 : 1 Semyonov Vladimir 2064
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2008-11-02
End: 2008-11-08
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.037363052368164 sec.