Nizhny Novgorod region open championship
Round: 1
2259 Karasyov Maxim 1 : 0 Burtsev Peter 1493
1399 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Epifanov Dmitry 2185
1844 Lisyutin Alexandr 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1086
1371 Kondakov Ilya 1 : 0 Lavrik-Karmazin  Maksim 2042
1357 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Katsev Ilya 1904
1336 Troitsky Vsevolod 0 : 1 Skuridin Alexey 2015
1632 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Shkarupa Maria 1028
1805 Orlov Maxim 1 : 0 Chernyi Anton 1232
 
Round: 2
1904 Katsev Ilya 1 : 0 Tolstoguzova Sofia 1632
1493 Burtsev Peter 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1086
2042 Lavrik-Karmazin  Maksim 0.5 : 0.5 Troitsky Vsevolod 1336
2259 Karasyov Maxim 1 : 0 Lisyutin Alexandr 1844
1357 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Shkarupa Maria 1028
1399 Rumyantseva Ekaterina 0.5 : 0.5 Chernyi Anton 1232
1805 Orlov Maxim 0 : 1 Epifanov Dmitry 2185
1371 Kondakov Ilya 0 : 1 Skuridin Alexey 2015
 
Round: 3
1632 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Tolstoguzova Daria 1357
1493 Burtsev Peter 1 : 0 Orlov Maxim 1805
1028 Shkarupa Maria 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1086
1844 Lisyutin Alexandr 1 : 0 Kondakov Ilya 1371
1904 Katsev Ilya 1 : 0 Epifanov Dmitry 2185
1336 Troitsky Vsevolod 1 : 0 Chernyi Anton 1232
1399 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Lavrik-Karmazin  Maksim 2042
2015 Skuridin Alexey 0 : 1 Karasyov Maxim 2259
 
Round: 4
1805 Orlov Maxim 1 : 0 Shkarupa Maria 1028
2185 Epifanov Dmitry 1 : 0 Lisyutin Alexandr 1844
2259 Karasyov Maxim 1 : 0 Katsev Ilya 1904
1399 Rumyantseva Ekaterina 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1086
1357 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Lavrik-Karmazin  Maksim 2042
1336 Troitsky Vsevolod 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1632
2015 Skuridin Alexey 0 : 1 Burtsev Peter 1493
 
Round: 5
1028 Shkarupa Maria 0 : 1 Troitsky Vsevolod 1336
1904 Katsev Ilya 0 : 1 Burtsev Peter 1493
1632 Tolstoguzova Sofia 0 : 1 Lavrik-Karmazin  Maksim 2042
1844 Lisyutin Alexandr 0.5 : 0.5 Skuridin Alexey 2015
1232 Chernyi Anton 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1086
1371 Kondakov Ilya 0 : 1 Orlov Maxim 1805
2259 Karasyov Maxim 1 : 0 Epifanov Dmitry 2185
1357 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Rumyantseva Ekaterina 1399
 
Round: 6
2185 Epifanov Dmitry 1 : 0 Tolstoguzova Sofia 1632
1904 Katsev Ilya 0 : 1 Skuridin Alexey 2015
1493 Burtsev Peter 0 : 1 Lavrik-Karmazin  Maksim 2042
2259 Karasyov Maxim 1 : 0 Orlov Maxim 1805
1028 Shkarupa Maria 0 : 1 Rumyantseva Ekaterina 1399
1336 Troitsky Vsevolod 0 : 1 Lisyutin Alexandr 1844
1357 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Chernyi Anton 1232
 
Round: 7
1232 Chernyi Anton 0 : 1 Shkarupa Maria 1028
1844 Lisyutin Alexandr 1 : 0 Katsev Ilya 1904
2185 Epifanov Dmitry 1 : 0 Burtsev Peter 1493
1336 Troitsky Vsevolod 1 : 0 Kondakov Ilya 1371
1357 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Skuridin Alexey 2015
1805 Orlov Maxim 1 : 0 Rumyantseva Ekaterina 1399
1632 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1086
2259 Karasyov Maxim 1 : 0 Lavrik-Karmazin  Maksim 2042
 
Round: 8
2042 Lavrik-Karmazin  Maksim 0 : 1 Lisyutin Alexandr 1844
1357 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Kondakov Ilya 1371
1028 Shkarupa Maria 0 : 1 Karasyov Maxim 2259
2185 Epifanov Dmitry 1 : 0 Skuridin Alexey 2015
1232 Chernyi Anton 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1632
1805 Orlov Maxim 1 : 0 Troitsky Vsevolod 1336
1399 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Burtsev Peter 1493
Country: Russia
City: Nizhny Novgorod
Start: 2019-07-22
End: 2019-07-24
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.058602094650269 sec.