Youth Championship of Konoshsky region
Round: 1
1734 Vostryakov Alexey 0 : 1 Dyachkov Nikita 1743
1589 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Matushkina Ksenia 1504
2196 Fedotov Denis 1 : 0 Ponezhin Gennady 1622
1508 Shabanov Ruslan 1 : 0 Kokachev Artem  
1089 Kulin Maxim 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1436
1516 Stoyanov Kirill 1 : 0 Semyonov Oleg 1827
1092 Pastuhov Ruslan 1 : 0 Popova Daria 1020
1453 Stulova Darya 0 : 1 Karpov Fyodor 1575
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Lapin Ivan 1275
1493 Prokopets Tatyana 0 : 1 Lashko Kira 2019
 
Round: 2
2019 Lashko Kira 1 : 0 Shabanov Ruslan 1508
1493 Prokopets Tatyana 1 : 0 Popova Daria 1020
1575 Karpov Fyodor 1 : 0 Lapin Ivan 1275
2196 Fedotov Denis 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1436
1734 Vostryakov Alexey 1 : 0 Kuznetsov Artem 1064
1622 Ponezhin Gennady 1 : 0 Kulin Maxim 1089
1827 Semyonov Oleg 1 : 0 Matushkina Ksenia 1504
1743 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stoyanov Kirill 1516
1092 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1589
1453 Stulova Darya 1 : 0 Kokachev Artem  
 
Round: 3
  Kokachev Artem 0 : 1 Matushkina Ksenia 1504
1516 Stoyanov Kirill 0 : 1 Ponezhin Gennady 1622
1734 Vostryakov Alexey 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1589
1362 Kozlova Viktoriia 0 : 1 Stulova Kristina 1494
1493 Prokopets Tatyana 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1436
2196 Fedotov Denis 1 : 0 Dyachkov Nikita 1743
1453 Stulova Darya 0 : 1 Lapin Ivan 1275
1575 Karpov Fyodor 0 : 1 Lashko Kira 2019
1089 Kulin Maxim 1 : 0 Popova Daria 1020
1827 Semyonov Oleg 0 : 1 Shabanov Ruslan 1508
1092 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Kuznetsov Artem 1064
 
Round: 4
1020 Popova Daria 1 : 0 Kokachev Artem  
1064 Kuznetsov Artem 1 : 0 Kulin Maxim 1089
1504 Matushkina Ksenia 1 : 0 Stulova Darya 1453
1508 Shabanov Ruslan 0 : 1 Karpov Fyodor 1575
2196 Fedotov Denis 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1589
2019 Lashko Kira 1 : 0 Dyachkov Nikita 1743
1275 Lapin Ivan 0 : 1 Pastuhov Ruslan 1092
1734 Vostryakov Alexey 1 : 0 Kozlova Viktoriia 1362
1827 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Kristina 1494
1436 Vohtomina Vladislava 0 : 1 Stoyanov Kirill 1516
1622 Ponezhin Gennady 1 : 0 Prokopets Tatyana 1493
 
Round: 5
2196 Fedotov Denis 1 : 0 Lashko Kira 2019
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Stulova Darya 1453
1734 Vostryakov Alexey 1 : 0 Shabanov Ruslan 1508
1504 Matushkina Ksenia 1 : 0 Kulin Maxim 1089
1494 Stulova Kristina 1 : 0 Popova Daria 1020
1827 Semyonov Oleg 1 : 0 Pastuhov Ruslan 1092
1275 Lapin Ivan 0 : 1 Ponezhin Gennady 1622
1362 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Kokachev Artem  
1493 Prokopets Tatyana 0 : 1 Stoyanov Kirill 1516
1589 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Karpov Fyodor 1575
 
Round: 6
2019 Lashko Kira 1 : 0 Ponezhin Gennady 1622
1092 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Matushkina Ksenia 1504
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Shabanov Ruslan 1508
1575 Karpov Fyodor 0 : 1 Fedotov Denis 2196
1020 Popova Daria 0 : 1 Lapin Ivan 1275
1493 Prokopets Tatyana 0 : 1 Stulova Kristina 1494
1362 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Kulin Maxim 1089
1734 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stoyanov Kirill 1516
1743 Dyachkov Nikita 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1589
1827 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Darya 1453
 
Round: 7
1453 Stulova Darya 1 : 0 Stoyanov Kirill 1516
2019 Lashko Kira 0.5 : 0.5 Semyonov Oleg 1827
1092 Pastuhov Ruslan 0.5 : 0.5 Kokachev Artem  
1064 Kuznetsov Artem 0 : 1 Prokopets Tatyana 1493
1589 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Lapin Ivan 1275
1622 Ponezhin Gennady 1 : 0 Karpov Fyodor 1575
1508 Shabanov Ruslan 1 : 0 Stulova Kristina 1494
2196 Fedotov Denis 0 : 1 Vostryakov Alexey 1734
1743 Dyachkov Nikita 1 : 0 Matushkina Ksenia 1504
1020 Popova Daria 0 : 1 Kozlova Viktoriia 1362
 
Round: 8
1734 Vostryakov Alexey 0 : 1 Lashko Kira 2019
1089 Kulin Maxim 0 : 1 Pastuhov Ruslan 1092
1589 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Stulova Darya 1453
1575 Karpov Fyodor 0 : 1 Stulova Kristina 1494
1622 Ponezhin Gennady 1 : 0 Dyachkov Nikita 1743
1504 Matushkina Ksenia 1 : 0 Kozlova Viktoriia 1362
1064 Kuznetsov Artem 1 : 0 Kokachev Artem  
1827 Semyonov Oleg 0 : 1 Fedotov Denis 2196
1516 Stoyanov Kirill 1 : 0 Lapin Ivan 1275
1508 Shabanov Ruslan 0 : 1 Prokopets Tatyana 1493
 
Round: 9
1827 Semyonov Oleg 1 : 0 Dyachkov Nikita 1743
1734 Vostryakov Alexey 1 : 0 Ponezhin Gennady 1622
1453 Stulova Darya 1 : 0 Prokopets Tatyana 1493
2019 Lashko Kira 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1589
1575 Karpov Fyodor 0 : 1 Matushkina Ksenia 1504
1494 Stulova Kristina 1 : 0 Stoyanov Kirill 1516
1508 Shabanov Ruslan 0 : 1 Fedotov Denis 2196
1092 Pastuhov Ruslan 0 : 1 Kozlova Viktoriia 1362
1064 Kuznetsov Artem 1 : 0 Popova Daria 1020
1089 Kulin Maxim 0 : 1 Lapin Ivan 1275
Country: Russia
City: Konosha
Start: 2016-03-05
End: 2016-03-07
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.015454053878784 sec.